Rezervujte si u nás termín na meranie znaku

Rezervácia

Žiadne produkty v košíku.

Vyhľadávanie

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

(VOP)

Obsah:

 1. Identifikácia predávajúceho a kontaktné údaje
 2. Základné ustanovenia
 3. Informačné povinnosti pred uzatvorením kúpnej zmluvy
 4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 5. Cena a platobné podmienky
 6. Dodacie podmienky
 7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok
 8. Odstúpenie
 9. Alternatívne riešenie sporov
 10. 10. Záverečné ustanovenia
 1. Identifikácia predávajúceho a kontaktné údaje:

MOFO SK s.r.o., so sídlom Nám.SNP 19, IČO: 50048902, IČ DPH: SK2120162880, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 107657/B

Prevádzka: Nám. SNP 19, 81102 Bratislava

kontaktné údaje: e-mail: petra@ocnyoptik.sk, telefónne číslo +421 911 595 747

(ďalej len „predávajúci“)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Základné ustanovenia
 • Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho www.ocnyoptik.sk (ďalej len „internetový obchod“) (ďalej len „kúpna zmluva“).
 • Tieto VOP platia pre kupujúcich, ktorí odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu alebo e-mailom zaslaným na: xxx, prejavili záujem o kúpu tovaru prezentovaného v internetovom obchode (ďalej len „kupujúci“).
 • Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 • Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.
 • Podnikateľom sa rozumie:
 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

 • Pre odstránenie pochybností platí, že kupujúcim je osoba identifikovaná v objednávke. Ak kupujúci v objednávke uvedie svoje IČO, platí, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na kupujúcich – podnikateľov. Ak názov kupujúceho – podnikateľa, údaj DIČ alebo IČ DPH nekorešponduje s údajom IČO, rozhodujúcim pre identifikáciu kupujúceho – podnikateľa je údaj IČO.
 • Tovarom sú produkty, ktoré sú prezentované v internetovom obchode (ďalej len „tovar“).
 • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknuté na základe kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 • V prípade, že si predávajúci a kupujúci písomne dohodnú podmienky odchylne od týchto VOP, budú mať podmienky odchylne dojednané od týchto VOP prednosť pred týmito VOP. Komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky, ktoré sú obsiahnuté v objednávkovom formulári majú výlučne informatívny charakter a nepovažujú sa za súčasť objednávkového formuláru ako návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ako ani dohodu o dojednaniach odchylných od týchto VOP, s výnimkou, ak z písomného prejavu vôle predávajúceho výslovne vyplýva, že tieto komentáre, poznámky a/alebo špeciálne požiadavky akceptoval. Výslovný súhlas predávajúceho s akýmikoľvek podmienkami kupujúceho sa vyžaduje vždy, a to aj v prípade, ak predávajúci bol oboznámený s podmienkami kupujúceho a prijal bez výhrad jeho návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a/alebo jeho platbu.
 1. Informačné povinnosti voči kupujúcim – spotrebiteľom pred uzatvorením kúpnej zmluvy
 • Kupujúcich – spotrebiteľov, predávajúci informuje o nasledovnom:
 1. Označenie tovaru a popis jeho hlavných vlastností je k dispozícií na katalógovej stránke internetového obchodu po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru.
 2. Identifikácia predávajúceho a jeho kontaktné údaje sú uvedené v článku 1 týchto VOP,
 3. Ceny tovaru sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Ako zmluvne dohodnutá cena platí cena v okamihu odoslania objednávky kupujúcim.
 4. Ceny tovaru nezahŕňajú náklady na dopravu, ktoré sa líšia v závislosti od konkrétnej objednávky. Bližšie informácie k nákladom na dopravu sú uvedené v týchto VOP a na príslušnej katalógovej stránke internetového obchodu.
 5. Ceny tovaru nezahŕňajú náklady na použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie. Pri využití prostriedkov diaľkovej komunikácie (napríklad pripojenie k internetu, telefónne poplatky) platia tarify a podmienky poskytovateľov týchto služieb pre kupujúcich, pričom predávajúci kupujúcim neúčtuje žiadne dodatočné náklady za využitie telekomunikačných prostriedkov pri využití služieb internetového obchodu.
 6. Kupujúci má možnosť uhradiť cenu za tovar nasledujúcimi spôsobmi (platobné metódy): (i) platba prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho, (ii) platba prostredníctvom platobnej brány a (iii) platba na dobierku.
 7. Tovar, ktorý nie je uhrádzaný na dobierku, je expedovaný až po úhrade 100% ceny tovaru a ďalších nákladov a poplatkov.
 8. Nároky kupujúceho z vád tovaru, zo záruky a podmienky ich uplatňovania sú bližšie popísané v Reklamačnom poriadku predávajúceho.
 9. Odoslaním objednávky dáva kupujúci predávajúcemu záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy; pred odoslaním objednávky má kupujúci možnosť svoju objednávku skontrolovať a opraviť, prípadne zmeniť v zmysle článku 4 týchto VOP.
 10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to v lehote 14 dní (ďalej len „lehota na odstúpenie od zmluvy“). Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, pričom kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa (i) dodávajú tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, (ii) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu alebo (iii) dodáva tovar opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“), ktoré je nutné doručiť na adresu prevádzky predávajúceho uvedenú v článku 1 týchto VOP. Kupujúci je oprávnený použiť formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorého vzor sa nachádza v závere týchto VOP.

Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy uvedenej v tomto písmene.

Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej je:

 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • predaj tovaru podliehajúcemu rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho (napr. tovar upravený na mieru);
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil;
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 • preprava tovaru, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, ak predávajúci ponúka tieto služby;
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Predávajúci zdôrazňuje, že v prípade dodania digitálneho obsahu dodávaného online nie je možné od zmluvy odstúpiť.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu, t.j. zaslať tovar predávajúcemu na adresu prevádzky predávajúceho uvedenú v článku 1 týchto VOP alebo ho osobne odovzdať predávajúcemu na adresu prevádzky predávajúceho uvedenú v článku 1 týchto VOP, s tým, že lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu určenú predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúci znáša všetky náklady spojené so zaslaním alebo odovzdaním tovaru predávajúcemu.

Kupujúci je povinný tovar vrátiť vcelku, t. j. vrátane dodaného príslušenstva a dokumentácie.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedá kupujúci predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný prijaté platby vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, s výhradou uvedenou v tomto písmene. Predávajúci vráti kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak a kupujúcemu nebudú účtované v tejto súvislosti ďalšie poplatky.

V prípade, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, má pri odstúpení od kúpnej zmluvy nárok len na vrátenie nákladov dodania tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu doručenia ponúkaného predávajúcim, dodatočné náklady predstavujúce rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, znáša kupujúci sám.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Toto neplatí, ak si predávajúci vyzdvihne tovar priamo u kupujúceho prostredníctvom ním poverenej osoby.

 1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 • Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu alebo e-mailom na: xxx robí návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ďalej len “objednávka“). Objednávku si môže registrovaný kupujúci skontrolovať priamo v on-line režime v internetovom obchode po prihlásení.
 • Predávajúci automaticky potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky nie je záväzným akceptovaním objednávky. Potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho sa objednávka považuje pre kupujúceho za záväznú, ak sa predávajúci s kupujúcim v jednotlivom prípade nedohodnú inak.
 • Predávajúci záväzne akceptuje objednávku e-mailom zaslaným kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke, a to po overení dostupnosti tovaru a predpokladaného termínu dodania tovaru. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim.
 • Podmienkou potvrdenia prijatia objednávky a podmienkou záväzného akceptovania objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí objednávky.
 • Kúpnu zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Zmluvné strany sú uzavretou kúpnou zmluvou viazané až do splnenia záväzkov z kúpnej zmluvy alebo do dňa jej zániku iným spôsobom ako splnením, a to niektorým zo spôsobov vyplývajúcich z týchto VOP alebo platných právnych predpisov.
 • Predávajúci je na základe kúpnej zmluvy povinný:
 1. dodať tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal podmienky stanovené platnými právnymi predpismi.
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za objednaný
 • Kupujúci je na základe kúpnej zmluvy povinný:
 1. prevziať objednaný tovar,
 2. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady alebo poplatky vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto VOP,
 3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
 • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar (výhrada vlastníckeho práva). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, inak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 • Prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní internetového obchodu obsahuje opis hlavných vlastností tovaru.
 1. Cena a platobné podmienky
 • Ceny uvedené v internetovom obchode sú vrátane DPH.
 • Ceny uvedené v internetovom obchode sú platné v čase doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom zvýšenie alebo zníženie cien tovaru v budúcnosti nemá na ceny tovaru uvedeného v objednávke doručenej predávajúcemu žiaden vplyv.
 • Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť ceny tovaru uvedené v internetovom obchode. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo opravy zjavných pisárskych chýb a nesprávností.
 • Kupujúci má možnosť sa pred odoslaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími nákladmi a poplatkami. Cena konkrétneho tovaru a ďalšie náklady a poplatky budú uvedené v objednávke a v záväznej akceptácii objednávky.
 • Cena dopravy je stanovená v závislosti od voľby spôsobu dodania, pričom táto je priamo závislá od miesta dodania. Doprava vrámci xxx je zadarmo. V cene dopravy je zahrnuté: balné, online sledovanie tovaru, infolinka prepravnej spoločnosti, doručenie tovaru pred prvé uzamykateľné dvere, ak tomu prístupová cesta dovoľuje. V cene dopravy nie je zahrnutá vynáška a ďalšia manipulácia s tovarom.
 • Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru a ďalšie náklady a poplatky, a to:
 • pred prevzatím tovaru prevodom na účet predávajúceho alebo prostredníctvom platobnej brány alebo
 • pri prevzatí tovaru dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej dopravné služby
 • V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu cenu tovaru a ďalšie náklady a poplatky bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola cena tovaru a ďalšie náklady a poplatky pripísané na účet predávajúceho.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru a ďalšie náklady a poplatky v lehote podľa kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu pred zaplateným ceny tovaru a ďalších nákladov a poplatkov zo strany kupujúceho predávajúcemu. V prípade úhrady ceny tovaru a ďalších nákladov a poplatkov bezhotovostným prevodom nie je predávajúci povinný pristúpiť k vybavovaniu objednávky pred úhradou ceny tovaru a ďalších nákladov a poplatkov, pričom lehota na dodanie tovaru začína plynúť najskôr dňom pripísania ceny tovaru a ďalších nákladov a poplatkov na účet predávajúceho.
 • Zvýhodnené (akčné) ceny tovaru sú zreteľne označené symbolmi (ako napr. “akcia” alebo “výpredaj”). Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
 • V prípade, ak kupujúci pri objednávke uvedie údaje z kupónu, bude mu poskytnutá zľava vo výške vyznačenej v objednávke a v záväznej akceptácii objednávky.
 1. Dodacie podmienky
 • Tovar je predávaný podľa katalógu tovaru umiestneného v internetovom obchode. Zoznam tovaru prezentovaného v internetovom obchode je katalógom dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých prezentovaných tovarov.
 • Dodacia lehota je individuálna a závisí od dostupnosti tovaru. Termín dodania tovaru určí predávajúci a potvrdí ho kupujúcemu v záväznom akceptovaní objednávky zo strany predávajúceho. Tovar, ktorý je skladom a nie je uhrádzaný na dobierku, je expedovaný po úhrade 100% ceny tovaru a ďalších nákladov a poplatkov. Tovar, ktorý je skladom a je uhrádzaný na dobierku, je expedovaný po záväznom akceptovaní objednávky predávajúcim.
 • Predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane, o čom predávajúci kupujúceho informuje.
 • Predpokladaný termín expedovania tovaru je možné overiť u predávajúceho aj pred vykonaním objednávky zo strany kupujúceho, a to telefonicky na telefónnom čísle xxx alebo e-mailom na xxx
 • Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím dodacej lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.
 • Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste určenom v mieste označenom v kúpnej zmluve ako dodacia adresa, s výnimkou, ak je ako spôsob dodania označený osobný odber z prevádzky predávajúceho. V takom prípade je miestom dodania vždy prevádzka predávajúceho uvedená v článku 1 týchto VOP, kde si možno tovar prevziať v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:30 hod.
 • V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na dodaciu adresu určenú v kúpnej zmluve, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru, a podpísať dodací list. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu na strane kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä avšak nielen náklady prvého aj opakovaného dodania tovaru na adresu dodania uvedenú v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu dodania uvedenú v kúpnej zmluve a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v dodacom liste.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal hneď pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca.
 1. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok
 • Záručné podmienky na tovar sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi. Reklamačný poriadok opisuje postup, akým spôsobom postupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho.
 • Na žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list), ak predávajúci poskytuje na tovar záruku. Záručný list obsahuje obchodné meno predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Inak, ako záručný list slúži doklad o predaji tovaru. Dokladom o predaji tovaru je daňový doklad (doklad o zaplatení tovaru).
 • Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného spotrebného materiálu, ani na prípadné škody v dôsledku toho vzniknuté, ak takéto použitie nie je obvyklé a pritom nebolo vylúčené v priloženom návode na použitie.
 1. Odstúpenie
 • Predávajúci aj kupujúci sú oprávnení odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť v súlade s podmienkami vymedzenými v článku 3 bod 3.1 písm. l) týchto VOP.
 1. Alternatívne riešenie sporov
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – spotrebiteľ.
 • Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim, ktorý vznikne v rámci zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
 • Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na xxx), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 • Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR:

http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

 • Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 • Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, ktorých hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,- EUR.
 • Subjekt ARS môže od kupujúceho – spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5,- EUR s DPH.
 1. Záverečné ustanovenia
 • Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito VOP, sa uplatnia príslušné ustanovenia platných právnych predpisov.
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • Predávajúci má právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Dátum účinnosti tohto znenia VOP je vyznačený v bode 10.4. Vo vzťahu ku kupujúcemu je platné znenie VOP, ktoré bolo účinné v deň doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu, pričom na takéto znenie VOP sa následné zmeny VOP nevzťahujú.
 • Tieto VOP sú účinné odo dňa 1.11.2020.

Adresa prevádzky

OpticLab
Nám. SNP 19
811 02 Bratislava

Fakturačné údaje

MOFO SK s.r.o.
IČO: 500 48902
IČ DPH: SK2120162880

Kontakty

eshop@ocnyoptik.sk
+421 911 595 747

Sociálne siete

Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov
cartmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram